JAKKRIT YOMPAYORM

My profile ประวัติ

ชื่อจริง  - - จักรกฤต โยมพยอม (ครูทอม คำไทย)

การศึกษา  - - มัธยมศึกษา: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                      ปริญญาตรี : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่องาน:- - jakkriz@gmail.com

twitter & Instagram: @tutor_tom 

www.jakkriz.com

ประเภทงานที่รับ

พิธีกร, ครูสอนวิชาภาษาไทย O-Net และ GAT วิเคราะห์ เชื่อมโยง, เขียนบทความอิสระ,
อ่านสปอต, ลงเสียงพากย์

ผลงานอื่น ๆ เพิ่มเติมที่ www.jakkriz.com/profile